Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene voorwaarden voor partners van Offerte.nu voor offerte genererende websites

Gebruik van offerte genererende websites

U dient zich te registreren als partner, en de bijbehorende verwerkingsovereenkomst te tekenen, om deel te kunnen nemen aan als partner van de offerte genererende websites welke voor rekening en risico van Offerte.nu geëxploiteerd worden. Offerte.nu staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68747918. U kunt zich alleen registreren als partner wanneer u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Offerte.nu verzamelt met haar offerte genererende websites offerte aanvragen en verkoopt deze als leads door aan Offerte.nu gelieerde bedrijven en professionals.

Deelname en algemene bepalingen

U kunt alleen partner van Offertes.nu worden wanneer u als bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uitzonderingen worden gemaakt voor vrije beroepsbeoefenaren waarbij we ons baseren op de lijst welke de Kamer van Koophandel hanteert. Bij uw inschrijving, grotendeels online, verklaart u dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat u bij wijzigingen die tevens doorgegeven moeten worden bij de Kamer van Koophandel ook ons in kennis stelt. U gaat er met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden mee akkoord dat wij u per email op de hoogte houden van wijzigingen in onze structuur indien deze onze relatie raken.
Simpelweg door aankoop van een of meerdere leads aangeboden via een van de door Offertes.nu geexploiteerde websites verklaart de koper dat hij kennis heeft genomen van - en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Afwijken van de Algemene Voorwaarden

In het uitzonderlijke geval kan Offertes.nu in het belang van de klant (lees consument) afwijken van deze Algemene Voorwaarden. In dit uitzonderlijke geval blijven overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onveranderd van toepassing. Mocht het voorkomen dat een artikel in deze Algemene Voorwaarden niet, gedeeltelijk niet of in het geheel niet juist is, dat dient dit artikel te worden geïnterpreteerd als een artikel dat qua inhoud en bedoeling benadert. Offertes.nu wijst de toepassing van inkoop- en/of Algemene Voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand. 

Offerte beheersysteem

Op het online aanvraagformulier geeft u aan welke producten en/of welke service u aanbied. Tevens geeft u aan hoeveel offerteleads u per maand maximaal wenst te ontvangen. Als laatste geeft u aan in welke regio u opdrachten bij voorkeur wilt uitvoeren. Middels mail of telefonisch kunt u eventuele wijzigingen per direct doorvoeren. Offerte aanvragen die bij ons binnenkomen worden persoonlijk – handmatig gescreend. Wanneer deze offerte aanvragen valide zijn (telefonische steekproeven) dan worden deze aanvragen doorgezet naar u als partner. Mocht een offerte aanvraag ondanks onze screening in het geheel niet juist zijn, zal deze worden gecrediteerd. Het niet verkrijgen van de opdracht na het uitbrengen van een offerte is overigens geen reden om de validiteit van de offerte aanvraag in twijfel te trekken. Ook hier zal steekproefsgewijs controle worden uitgeoefend. Mocht u voor het uitbrengen van een passende offerte extra informatie nodig hebben van de klant, staat het u vrij deze te benaderen.

Uw website op verschillende ondersteunende websites en portalen

Als aanvullende service bieden wij alle partners de mogelijkheid om verwijzingen (lees linkjes) naar de homepage van hun website op te nemen vanaf verschillende ondersteunende websites en portalen. Websites en portalen met een positieve waarde in de ogen van Google. Dit helpt u en uw website een sterkere positie te verkrijgen in de ogen van Google. Offertes.nu streeft ernaar om zelf met haar websites zo hoog mogelijke posities te behalen op de relevante zoekwoorden. Deze service bieden wij u kosteloos aan.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, onze overeenkomst beëindigen door het sturen van een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Offertes.nu kan de overeenkomst alleen beëindigen met inachtneming van een termijn 3 maanden. Beëindiging van onze overeenkomst van de zijde van Offertes.nu kan alleen per aangetekende email.

Vergoedingen en kosten

Offertes.nu kent geen eenmalige of vaste kosten. Offertes.nu brengt u alleen de kosten in rekening van de afgenomen offerteleads. Dit gebeurt elke 2 weken, zoveel mogelijk op de 14e en de 28e van elke maand. Mocht dit op een weekenddag of landelijke feestdag vallen, wordt er 1 of 2 dagen later gefactureerd. Facturen kennen een betaaltermijn van 2 weken.

Betaling facturen

Wanneer de betaaltermijn van 2 weken wordt overschreden, wordt de toezending van offerteleads opgeschort. De opschorting van het toezenden van offerteleads ontslaat u als partner van Offertes.nu in geen enkel geval van betaling van uitstaande facturen. Mochten 2 opeenvolgende facturen onbetaald blijven, zullen medewerkers van ons kantoor contact met u opnemen. Mocht dit niet tot een minnelijke oplossing leiden, worden vorderingen op u onverwijld overgedragen aan ons incassobureau (Credifin Nederland).

Prijsverhoging offerteleads

Prijsverhogingen worden pas effectief 2 maanden na bekendmaking middels mail. U heeft naar aanleiding van deze prijsverhoging altijd de mogelijkheid onze overeenkomst te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Offertes.nu is in geen enkel geval aansprakelijk voor hetgeen, in welke vorm dan ook, u als partner afspreekt – overeenkomt – uitvoert of levert aan, met of bij de offerte aanvrager. Offertes.nu is louter en alleen verantwoordelijk voor het doorzenden van de offerte aanvraag naar u als partner. Offertes is niet verantwoordelijk voor risico's van het internet zoals storingen in de hosting. Offertes.nu is in geen enkel geval aansprakelijk voor uw gedragingen, gedragingen van medewerkers in loondienst of door u extern ingehuurde medewerkers.

Overmacht

Offertes.nu is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat Offertes.nu door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens koper of een derde. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van Offertes.nu, van opdrachtgever als bij derden van wie Offertes.nu de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Vertrouwelijkheid

Het is u als partner niet toegestaan gegevens uit de u ter hand gestelde offerteleads te gebruiken voor andere doeleinden dan het eenmalig uitbrengen van een offerte naar de aanvrager of het uitvoeren van daaruit voortvloeiende werkzaamheden of leveren van diensten. Het is niet toegestaan onjuiste of misleidende offertes uit te brengen louter en alleen voor uw eigen gewin. Ook is het zonder voorafgaande toestemming van offerte aanvrager niet toegestaan de u ter hand gestelde gegevens door te sturen naar derde partijen. Koper is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over Offertes.nu’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan Koper weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk en of concurrentie gevoelig is.

Overdraagbaarheid rechten door Offertes.nu

Enkel Offertes.nu en haar rechtmatige vertegenwoordigers zijn bevoegd, zonder vooralfgaand overleg of voorafgaande toestemming van de partners, haar werkzaamheden, rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Alle rechten en verplichtingen zullen 1 op 1 overgaan. 

AVG

Behalve de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dient u als partner ook de verwerkersovereenkomst getekend aan ons te retourneren. Hiermee laten zowel u als partner als Offertes.nu zien dat zij compliant zijn aan de nieuwe richtlijnen neergelegd in de AVG.

Uitvoering van de overeenkomst

Offertes.nu stelt een correct uitvoering van deze onze overeenkomst op prijs. Mocht er desondanks enige frictie ontstaan in de samenwerking, zal de bedrijvendesk van Offertes.nu er alles aan doen om te komen tot een minnelijke afwikkeling. Is er voor beide partijen geen acceptabele oplossing van een gerezen geschil mogelijk, zal dit geschil in uiterste geval voorgelegd worden aan de Rechtbank in Groningen.

Slotbepalingen

Offertes.nu en partners weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van de ander kunnen schaden. Op eventuele geschillen is altijd het Nederlands Recht van toepassing.

Versie mei 2018

  • Hits: 874

Copyright 2009 - 2021 - Offertes.nu